سرور اختصاصی

سرور اختصاصی دیجیتال ارکتینگ دکتر وثوقی

امکان خرید آی پی IP برای هر سرور مورد نظر

خرید لایسنس برای سی پنل و دایرکت ادمین برایی هر سرور اختصاصی

به دلیل تغییر قیمت دلار و یورو، این امکان وجود دارد برخی قیمت های سرورهای اختصاصی با قیمت ذکر شده یکسان نباشد

تمام پلن های سرور اختصاصی دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی

CPU CPU-B RAM HDD Price
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 2 ۶۵۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ ۵۶۸ ۲ GB GB 2 x 320 ۶۵۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 3800+ ۵۸۵ ۲ GB GB 2 x 320 ۶۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۶۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۶۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB GB 2 x 750 ۶۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۶۵۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ ۵۶۸ ۲ GB GB 2 x 320 ۶۵۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 5600+ X2147 ۱۴ GB GB 2 x 500 ۶۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 2 ۶۵۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ ۵۶۸ ۲ GB GB 2 x 320 ۶۵۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 5600+ X2 ۱۴۷۱ ۴ GB GB 2 x 400 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 2 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 ۷۹۶۱ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-4770 ۹۸۴۰ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۶۸۰ تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB GB 2 x 750 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 2 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 1 ۶۸۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ ۵۶۸ ۲ GB GB 2 x 750 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 1.5 ۶۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 2 ۶۸۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ ۵۶۸ ۲ GB GB 2 x 300 ۶۸۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 6000+ X2 ۱۵۸۰ ۶ GB GB 2 x 750 ۸۵۰ تومان تماس
AMD Athlon 64 5600+ X2 ۱۴۷۱ ۴ GB TB 2 x 1 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 2 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-930 ۵۱۶۵ ۸ GB GB 2 x 750 ۷۳۰ تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۱۲ GB TB 2 x 2 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 1.5 ۷۳۰ تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۸ GB GB 2 x 750 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵۲ ۴ GB TB 2 x 1 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB GB 2 x 750 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵۲ ۴ GB GB 2 x 750 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 ۷۹۶۱ ۱۶ GB TB 2 x 2 تومان تماس
Intel Xeon E3-1246V3 ۹۹۱۰ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵۱ ۲ GB TB 2 x 1 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۳۲ GB TB 2 x 1.5 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-4770 ۹۸۴۰ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۷۳۰ تماس
Intel Core i7-47709 ۸۴۰۳ ۲ GB TB 2 x 2 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۳۲ GB GB 2 x 750 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1246V3 ۹۹۱۰ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵۲ ۴ GB TB 2 x 1.5 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۱۲ GB TB 2 x 1.5 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 3 /td> ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 1 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۲۴ GB TB 2 x 2 /td> ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵۱ ۲ GB GB 2 x 750 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۸ GB GB 2 x 750 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245V2 ۹۰۰۳ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-260083 ۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۷۳۰ تومان تماس
Intel Core i7-377094 ۴۵ ۱۶ GB GB 2 x 750 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-377094 ۴۵ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-93051 ۶۵ ۲۴ GB TB 2 x 1 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۲۴ GB GB 2 x 750 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-930 ۵۱۶۵ ۲۴ GB TB 2 x 2 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-930 ۵۱۶۵ ۱۲ GB TB 2 x 2 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 1 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-930 ۵۱۶۵ ۱۲ GB TB 2 x 1.5 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 2 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۷۸۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1246V3 ۹۹۱۰ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۸۰۰ تومان تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۱۲ GB TB 2 x 2 ۸۰۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۲۴ GB TB 2 x 2 ۸۰۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۴۸ GB TB 2 x 2 ۸۰۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۸۰۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۳۲ GB TB 2 x 1 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245V2 ۹۰۰۳ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۴۸ GB TB 2 x 2 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 ۷۹۶۱ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۴۸ GB TB 2 x 1 ۸۲۰ تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۲۴ GB TB 3 x 1.5 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Core i7-930 ۵۱۶۵ ۴۸ GB TB 2 x 2 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۱۲ GB TB 2 x 1 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 ۷۹۶۱ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1275 – Red.PS ۷۹۱۹ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۲۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-920 ۵۰۰۵ ۲۴ GB TB 2 x 2 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۴۸ GB TB 2 x 2 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 ۷۹۶۱ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۵۰ تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 ۷۹۶۱ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۵۰ تومان تماس
Intel Xeon E3-1245V2 ۹۰۰۳ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 3 ۸۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۲۴ GB TB 2 x 1.5 ۸۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۱۲ GB TB 2 x 1.5 ۸۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-930 ۵۱۶۵ ۲۴ GB TB 2 x 2 ۸۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 2 ۸۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 3 ۸۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-3770 ۹۴۴۵ ۱۶ GB TB 2 x 2 ۸۸۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB2 x 2 ۹۰۰ تومان تماس
Intel Core i7-950 ۵۶۸۲ ۴۸ GB TB 2 x 2 ۹۰۰ تومان تماس
Intel Core i7-2600 ۸۳۰۷ ۳۲ GB TB 2 x 2 TB ۹۰۰ تماس