سرور اختصاصی

سرور اختصاصی دیجیتال ارکتینگ دکتر وثوقی

امکان خرید آی پی IP برای هر سرور مورد نظر

خرید لایسنس برای سی پنل و دایرکت ادمین برایی هر سرور اختصاصی

به دلیل تغییر قیمت دلار و یورو، این امکان وجود دارد برخی قیمت های سرورهای اختصاصی با قیمت ذکر شده یکسان نباشد

تمام پلن های سرور اختصاصی دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی

CPU CPU-B RAM HDD Price
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 2 650 تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ 568 2 GB GB 2 x 320 650 تومان تماس
AMD Athlon 64 3800+ 585 2 GB GB 2 x 320 650 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 650 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 650 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB GB 2 x 750 650 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 3 650 تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ 568 2 GB GB 2 x 320 650 تومان تماس
AMD Athlon 64 5600+ X2147 14 GB GB 2 x 500 650 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 2 650 تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ 568 2 GB GB 2 x 320 650 تومان تماس
AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 GB GB 2 x 400 680 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 2 680 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 3 680 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 7961 16 GB TB 2 x 3 680 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 3 680 تومان تماس
Intel Core i7-4770 9840 32 GB TB 2 x 2 680 تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB GB 2 x 750 680 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 2 680 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 680 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 1 680 تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ 568 2 GB GB 2 x 750 680 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 1.5 680 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 2 680 تومان تماس
AMD Athlon 64 3700+ 568 2 GB GB 2 x 300 680 تومان تماس
AMD Athlon 64 6000+ X2 1580 6 GB GB 2 x 750 850 تومان تماس
AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 GB TB 2 x 1 850 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 2 850 تومان تماس
Intel Core i7-930 5165 8 GB GB 2 x 750 730 تماس
Intel Core i7-920 5005 12 GB TB 2 x 2 730 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 730 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 1.5 730 تماس
Intel Core i7-920 5005 8 GB GB 2 x 750 730 تومان تماس
Intel Core i7-920 50052 4 GB TB 2 x 1 730 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB GB 2 x 750 730 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 2 730 تومان تماس
Intel Core i7-920 50052 4 GB GB 2 x 750 730 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 7961 16 GB TB 2 x 2 تومان تماس
Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 GB TB 2 x 2 730 تومان تماس
Intel Core i7-920 50051 2 GB TB 2 x 1 730 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 3 730 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 32 GB TB 2 x 1.5 730 تومان تماس
Intel Core i7-4770 9840 32 GB TB 2 x 2 730 تماس
Intel Core i7-47709 8403 2 GB TB 2 x 2 730 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 32 GB GB 2 x 750 730 تومان تماس
Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 GB TB 2 x 2 730 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 32 GB TB 2 x 3 730 تومان تماس
Intel Core i7-920 50052 4 GB TB 2 x 1.5 730 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 3 730 تومان تماس
Intel Core i7-920 5005 12 GB TB 2 x 1.5 730 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 3 /td> 730 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 1 730 تومان تماس
Intel Core i7-920 5005 24 GB TB 2 x 2 /td> 730 تومان تماس
Intel Core i7-920 50051 2 GB GB 2 x 750 730 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 32 GB TB 2 x 2 730 تومان تماس
Intel Core i7-950 5682 8 GB GB 2 x 750 730 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 GB TB 2 x 3 730 تومان تماس
Intel Core i7-260083 07 16 GB TB 2 x 3 730 تومان تماس
Intel Core i7-377094 45 16 GB GB 2 x 750 780 تومان تماس
Intel Core i7-377094 45 32 GB TB 2 x 3 780 تومان تماس
Intel Core i7-93051 65 24 GB TB 2 x 1 780 تومان تماس
Intel Core i7-950 5682 24 GB GB 2 x 750 780 تومان تماس
Intel Core i7-930 5165 24 GB TB 2 x 2 780 تومان تماس
Intel Core i7-930 5165 12 GB TB 2 x 2 780 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 780 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 1 780 تومان تماس
Intel Core i7-930 5165 12 GB TB 2 x 1.5 780 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 780 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 2 780 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 780 تومان تماس
Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 GB TB 2 x 2 800 تومان تماس
Intel Core i7-950 5682 12 GB TB 2 x 2 800 تومان تماس
Intel Core i7-920 5005 24 GB TB 2 x 2 800 تومان تماس
Intel Core i7-920 5005 48 GB TB 2 x 2 800 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 32 GB TB 2 x 3 800 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 32 GB TB 2 x 1 820 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 820 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB TB 2 x 3 820 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 3 820 تومان تماس
Intel Core i7-920 5005 48 GB TB 2 x 2 820 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 7961 16 GB TB 2 x 3 820 تومان تماس
Intel Core i7-920 5005 48 GB TB 2 x 1 820 تماس
Intel Core i7-950 5682 24 GB TB 3 x 1.5 820 تومان تماس
Intel Core i7-930 5165 48 GB TB 2 x 2 820 تومان تماس
Intel Core i7-950 5682 12 GB TB 2 x 1 820 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 820 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 7961 32 GB TB 2 x 3 820 تومان تماس
Intel Xeon E3-1275 – Red.PS 7919 16 GB TB 2 x 3 820 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 3 850 تومان تماس
Intel Core i7-920 5005 24 GB TB 2 x 2 850 تومان تماس
Intel Core i7-950 5682 48 GB TB 2 x 2 850 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 3 850 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 7961 16 GB TB 2 x 3 850 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 3 850 تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 3 850 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 3 850 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 3 850 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245 7961 32 GB TB 2 x 2 850 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 16 GB TB 2 x 3 850 تومان تماس
Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 GB TB 2 x 3 880 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 3 880 تومان تماس
Intel Core i7-950 5682 24 GB TB 2 x 1.5 880 تومان تماس
Intel Core i7-950 5682 12 GB TB 2 x 1.5 880 تومان تماس
Intel Core i7-930 5165 24 GB TB 2 x 2 880 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 2 880 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 3 880 تومان تماس
Intel Core i7-3770 9445 16 GB TB 2 x 2 880 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB2 x 2 900 تومان تماس
Intel Core i7-950 5682 48 GB TB 2 x 2 900 تومان تماس
Intel Core i7-2600 8307 32 GB TB 2 x 2 TB 900 تماس