تعرفه خدمات پیام کوتاه

80.000

پنل ساده

80/000 /تومان
 • خط اختصاصی
 • 200 پیامک هدیه
 • قابل اتصال به سایت
 • 30 درصد مکانات
 • هر پیامک 17 تومان
 • پشتیبانی دائم
160.000

پنل شرکتی

160/000 /تومان
 • خط اختصاصی
 • 500 پیامک هدیه
 • قابل اتصال به سایت
 • 60 درصد مکانات
 • هر پیامک 15 تومان
 • پشتیبانی دائم
300.000

پنل بیزینسی

300/000 /تومان
 • خط اختصاصی
 • 5000 پیامک هدیه
 • قابل اتصال به سایت
 • 100 درصد مکانات
 • هر پیامک 12 تومان
 • پشتیبانی دائم
لطفا پاپ آپ را چک کنید.